Merhaba Mehmet Bey,

Teşekkürler. Hayır, en fazla iki gün arka arkaya IF yapıyorum bir gün mutlaka ara veriyorum. Haftada en fazla 4 gün yapıyorum. Her gün IF modunda olduğunuzda vücut bu sefer buna alışıyor en marjinal durumla, haftada iki gün IF dışına çıkmak lazım.

Ex-yazılımcı. Bir şeyler üretip dünyaya satarım, fotoğraf çeker onları da satarım. Bir şeyler okur, bir şeyler yazarım. Dünyanın en mutlu insanı.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store